Gebruikelijk loon dga in 2022 omhoog

Zoals u weet, moet u als u een BV heeft, de dga een gebruikelijk loon betalen. Voor 2022 is dit gebruikelijk loon verhoogd. Wat moet u weten? Wat als uw BV u als dga dat minimum gebruikelijk loon niet toekent?

Als dga moet u in 2022 minimaal € 48.000 salaris uit uw BV ontvangen. Voor het jaar 2021 bedroeg het gebruikelijk loon € 47.000. Zo moet u een gebruikelijk loon in aanmerking nemen dat het hoogste is van:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, dus loon dat u bij een derde in uw huidige functie zou kunnen verdienen;
  • het loon van een van uw werknemers van de BV of van een verbonden vennootschap. Is dit echter hoger, dan moet u van dit salaris uitgaan.

Ook geldt dat uw gebruikelijk loon minstens € 48.000 (2022) moet bedragen als u op grond van het hiervoor genoemde lager uit zou komen.

Dit betekent dat, ook al wordt er feitelijk geen salaris opgenomen, de BV (werkgever) loonbelasting moet afdragen over een bedrag van ten minste € 48.000. Als het gebruikelijk loon, bijvoorbeeld door slechte economische omstandigheden, niet hoger is dan € 5.000, dan hoeft er geen fictief loon in aanmerking te worden genomen. Het fictief loon wordt geacht te zijn genoten bij het einde van het kalenderjaar of bij het in de loop van het kalenderjaar beëindigen van de dienstbetrekking.

U mag een lager gebruikelijk loon nemen als:

  • u aannemelijk maakt dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 48.000. Dit neemt u dan als gebruikelijk loon; 
  • u aannemelijk maakt dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer of van een verbonden lichaam.

Werkt u als dga in deeltijd of niet het hele jaar, dan mag u bij de vaststelling van het gebruikelijk loon hiermee rekening houden. U past dan eerst de deeltijdfactor toe. Als het deeltijdloon hoger is dan € 48.000, mag u daarna de doelmatigheidsmarge van 25% toepassen. Het loon mag niet lager worden dan € 48.000.

Voorbeeld: U werkt 20% voor uw BV. Het loon voor een fulltimefunctie bedraagt € 55.000. U mag het gebruikelijk loon op 20% x € 55.000 = € 11.000 vaststellen. U mag hier dus niet de doelmatigheidsmarge van 25% toepassen, omdat het deeltijdloon lager is dan € 48.000 (namelijk € 11.000).

U mag als innovatieve BV onder voorwaarden (de BV moet bijvoorbeeld in het bezit zijn van een S&O-verklaring en recht hebben op de afdrachtvermindering S&O voor starters) het wettelijk minimumloon (WML) nemen als gebruikelijk loon of als dat lager is door bijvoorbeeld deeltijd, het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit dient u wel aannemelijk te maken. Deze start-upregeling mag u maximaal drie jaar toepassen.
Heeft u een startende BV die niet innoveert, dan mag u onder voorwaarden een lager gebruikelijk loon hanteren. Een voorwaarde hiervoor is dat de BV geen hoger gebruikelijk loon kan betalen, bijvoorbeeld omdat deze veel heeft geïnvesteerd waardoor er onvoldoende geld is. U moet dit wel aannemelijk maken. Dit mag u maximaal drie jaar toepassen. 

Heeft u een eenmanszaak omgezet in een BV, dan dient u deze IB-periode hierop af te trekken.

Kunt u door structurele verliezen geen gebruikelijk loon uitbetalen, hanteer dan een lager loon. U moet wel aannemelijk maken dat anders het bestaan van de BV in gevaar komt. Dit mag alleen bij structurele verliezen en mag niet worden toegepast bij een incidenteel verlies. De Belastingdienst is afgestapt van het standpunt dat het gebruikelijk loon nooit lager kan zijn dan het WML bij zakelijke verliezen.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

DGA_loon_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png